Університет є правонаступником вищого навчального закладу «Миколаївський політехнічний інститут». Згідно з рішенням Загальних зборів власниками університету (протокол №1/7-01-14 від «07» січня 2014 р.) є: ТОВ «СЕТ МОТОРС ЛФ» – україно – англо - турецьке машинобудівне підприємство; ТОВ «АВІАСІЧ» – офіційний представник авіодвигуно - будівної компанії «Rotax» (Австрія) в Україні; ТОВ «ДВИГУНИ ФРОЛОВА» – науково-проектно-виробниче підприємство; ПАТ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «МИКОЛАЇВБУД» – проектно-інженерно- будівельна компанія та ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ БОДІБІЛДІНГУ ТА ФІТНЕСУ» – громадське об’єднання, науково-інноваційно-технологічний центр фітнесіндустрії та здорового способу життя в Україні. Статут університету погоджено Міністерством освіти і науки України. Університет зареєстровано Реєстраційно-ліцензійною палатою виконкому Миколаївської міської Ради 03 квітня 2014 року, як приватний вищий навчальний заклад. Згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії та відповідно ліцензії (серія АЕ № 458323) університет має право готувати фахівців з вищою освітою за освітньо та освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст. Університет діє відповідно до законодавства про вищу освіту і є освітнім, освітньо-науковим закладом, який провадить освітню діяльність за певними освітніми та

освітньо-кваліфікаційними рівнями і забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність. Серед засновників значний внесок у відкриття вишу внесли доктор технічних наук, професор Жуков Юрій Даниїлович та президент-координатор Леонтьєв Анатолій Володимирович. Першим ректором був кандидат технічних наук Голубенко Георгій Олександрович, який багато зробив для ліцензування та акредитації спеціальностей підготовки фахівців.
  З 2005р. на протязі двох років навчальним закладом керував доктор історичних наук Пронь Сергій Вікторович під управлінніям якого було збережено все те позитивне, що було напрацьовано з дня заснування навчального закладу. У 2007 – 2015 роках університет очолював заслужений працівник

освіти, доктор філософії технічних наук, академік Української Академії Наук Вільський Геннадій Борисович. За роки його роботи на посаді ректора університет значно підвищив свій імідж серед освітян і науковців держави та отримав високий суспільний рейтинг. Впродовж усіх років діяльності ВНЗ постійну увагу, допомогу і підтримку університету надавали мери м. Миколаєва В. Чайка і Ю. Гранатуров, відомі в місті керівники організацій О. Лютий, М. Зайвий, М. Дімитров, В. Міхеда, депутат Миколаївської міської ради і народний депутат О. Жолобецький.
  Реалізація потреб особистості у розвитку її освітнього та професійного потенціалу – найголовніша складова університету. Вуз бере активну участь у формуванні державної політики в галузі освіти та науки. На його базі і функціонує три факультети: економічний, технічний та післядипломної освіти.
По закінченню навчання наші випускники мають можливість працевлаштуватися за спеціальністю у відомі банківські установи, на підприємства та організації машинобудівної, транспортної, металургійної, агропромислової, море господарської галузі економіки України. На засіданнях вченої ради і ректорату постійно обговорюються питання підготовки фахівців з вищою освітою, вирішується поєднання професійних знань, ділових якостей і здатності викладачів вирішувати проблеми своєї галузі науки і виробництва. Університет забезпечує виховання студентів високого рівня духовно-моральної культури та громадської свідомості. Значна увага з боку науково-педагогічного складу відводиться цільовому післядипломному навчанню фахівців на виробництві. У співпраці зі студентським колективом здійснюється науково-дослідна, науково-технічна, науково-виробнича, проектно-пошукова та природоохоронна діяльність.rektor Створюються експериментальні та дослідні зразки нової техніки та матеріалів. За результатами науково-дослідної діяльності вчених університету на підприємствах міста впроваджуються інноваційні розробки. Університет крок за кроком виконує програму щодо просування на всеукраїнський та міжнародний ринок професійних науково-технічних кадрів.
  Університет створює все необхідне що говорить про прагнення об’єднання науки з навчальним процесом для гармонійного розвитку особистості. Держдепартамент інтелектуальної власності нагородив університет Грамотою за активну винахідницьку діяльність, допомогу у розвитку системи захисту інтелектуальної власності в Україні. Не залишається без уваги з боку викладацького та студентського колективів участь у різноманітних наукових заходах, підсумок яких святково проводиться в День Науки України.
  Вирішенню навчальних та наукових завдань сприяє робота університетської бібліотеки, яка за навчальний рік обслуговує

понад 2,0 тисяч читачів і здійснює приблизно до 100 тисяч книговидач. У напрямку післядипломної освіти дорослих науково-педагогічний колектив проводить короткострокові цільові курси з актуальних питань економіки, фінансів, менеджменту, техніки та технологій. В університеті реалізуються проекти, які свідчать про прагнення та можливості науковців відповідати сучасним класичним умовам розвитку науки. З метою прискореного введення науково-технічних розробок, виконаних ВНЗ, науково-дослідними інститутами, конструкторськими бюро та підприємствами морської галузі університет щороку проводить науково-практичні заходи: всеукраїнські та міжвузівські науково-практичні конференції, семінари, лекторії. Найбільш вагома тематика: «Науковий потенціал вищої школи», «Стан та удосконалення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем», «Новітні шляхи створення, експлуатації, ремонту і сервісу автомобілів» «Крок до науки». У складі науково-педагогічних працівників понад 90 викладачів, більшисть з яких має наукові ступені та звання.

УНІВЕРСИТЕТ СЬОГОДНІ ЦЕ:

♦ сучасний вищий навчальний заклад, заснований провідними українськими і міжнародними підприємствами;
♦ державна ліцензія і акредитаційні сертифікати на право надання вищої освіти з 12 спеціальностей;
♦ два профільних факультети та факультет післядипломної освіти;
♦ понад 90 відповідальних і креативних викладачів-науковців;
♦ молоди аспіранти та здобувачі наукових ступенів;
♦ біля 1000 студентів денної і заочної форми навчання;
♦ понад 8000 випускників яки здійснюють трудову діяльність в організаціях і на підприємствах регіону.